Център за спешна медицинска помощ в град Видин
ЦСМП Видин
Център за спешна медицинска помощ

Антикурупция

 

                                  ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА АНТИКОРУПЦИЯ НА ЦСМП ВИДИН

 

От тази страница ще се информирате за начините, по които може да се свържете с ръководството, за да подадете своя сигнал за корупционни прояви на работещи в ЦСМП Видин.

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38 Народно събрание на 10.05.2000 г. , част от действащото българско законодателство, корупция е "искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на допкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, несподеляща се облага или обещаването на такава". 

В този обхват се включват и : 

Действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт, лошо управление на държавно имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в ЦСМП, с което се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

 

В ЦСМП Видин има разкрити 5 филиала за спешна медицинска помощ / ФСМП/ на територията на област Видин :

ФСМП Видин

ФСМП Белоградчик

ФСМП Димово

ФСМП Кула 

ФСМП Брегово 

които се намират в посочените населени места и обслужват населението на съответните общини.

Сигнали може да се подават : 

- В пощенските кутии за сигнали за корупция, намиращи се в сградите на ФСМП тата .

- В администрацията на ЦСМП Видин / за координати влезте в КОНТАКТИ/

 

 

  

 

Форма за подаване на сигнал за корупция към комисията за превенция и противодействие на корупцията към МС на РБ