Център за спешна медицинска помощ в град Видин
ЦСМП Видин
Център за спешна медицинска помощ

Достъп до обществена информация

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в ЦСМП Видин

 

Искането може да бъде направено чрез писмено заявление или устно запитване

 

Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на ЦСМП  Видин всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч.  и от 12.30 ч. до 16.30 ч.

 

За да бъде разгледано направеното заявление,  то следва да съдържа следната информация : 

1.Трите имена / наименование и седалище на заявителя

2.Описание на исканата информация 

3.Предпочитана форма за предоставяне достъп до  исканата информация  

4.Адрес за кореспондеция на заявителя.